KRAJOWA IZBA PRODUCENTÓW RYB

National Chamber of Fish Producers


Port rybacki w Ustce jest bardzo zaniedbany, nie remontowano go prawie wcale od czasów II Wojny Światowej. Infrastruktura portowa służąca rybakom praktycznie nie istnieje. W porcie nie ma pomieszczeń socjalnych, magazynu sprzętu, miejsca tankowania jednostek, pomieszczenia naprawy i konserwacji jednostek, pomieszczenia do spotkań rybackich. W usteckim porcie nie została wydana ani złotówka na infrastrukturę portową z SPO Ryby 2004-2006, co spowodowało potrzebę skorzystania ze środków z SPO Ryby 2007-2013. Dużym problem portu Ustka jest brak mroźni składowej, która to pozwoliłaby rybakom na przechowanie nadmiarów poławianych wstępnie przetworzonych w Aukcji Rybnej ryb, do momentu poprawienia się koniunktury na rynku. Zintegrowane działanie Aukcji Rybnej jako miejsca pierwszej sprzedaży i wstępnej obróbki w celu głębokiego mrożenia z mrożnią składową pozwoliłoby armatorom zagospodarować chwilowe nadmiary podaży nad popytem przy skorzystaniu z pomocy środków unijnych na wycofanie ryb nie uzyskawszy na nie cen minimalnych. Wstępnie przetworzona i zamrożona ryba po poprawieniu się koniunktury byłaby rozmrażana w specjalnych komorach rozmrażalniczych, które pozwalają zachować w pełni wartościowy produkt w procesie rozmrażania. Krajowa Izba Producentów Ryb nie widząc innej możliwości, zamierza stworzyć infrastrukturę portową w porcie Ustka, służącą do odbioru ryb z jednostek pływających jak również cały system transportu  oraz dalszego zagospodarowania produktów połowów tj. konfekcjonowania i wstępnego przetwarzania, dla armatorów jednostek rybackich z portów Darłowo, Jarosławiec, Ustka, Rowy, Łeba przy pomocy środków z SPO Ryby 2007-2013.


W wyniku uruchomienia środków w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz w związku z zapisami: rozporządzenia nr 1198/2006 – rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) (Dz.U.UE L 223 z 15.08.2006 r.); rozporządzenia nr 498/2007 – rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U.UE L 120 z 10.05.2007 r.); ustawy z dnia 03 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem EFR (Dz.U. Nr 72 poz. 619 i Nr 157 poz.1241); rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 3 – Środki służące wspólnemu interesowi, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz.U.Nr 161 poz.1285), Krajowa Izba Producentów Ryb w Ustce złożyła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pomorski Oddział Regionalny  w Gdyni wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w wysokości kosztów kwalifikowanych, wybierając misję rozwoju portu w Ustce i stworzenie nowoczesnej infrastruktury  i technologii dla sektora rybołówstwa na terenie Ustki oraz mając na uwadze:

- powstanie trwałych korzyści dla sektora rybackiego w zakresie obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących skład    infrastruktury portowej,

- poprawę jakości produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich,

- zmniejszenie negatywnego wpływu rybołówstwa na środowisko.

 

REALIZACJA PROJEKTÓW KIPR

Zrealizowano następujące przedsięwzięcia w zakresie złożonych wniosków o dofinansowanie i podpisanych umów w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”;

 • zakup  5 sztuk pomp podciśnieniowych o mocy 11 kW oraz 7 sztuk pomp podciśnieniowych o mocy 7,5 kW do płynnego przeładunku ryb pelagicznych. Pompy użyczono armatorom na kutry rybackie,
 • zakup samochodu – chłodni o ładowności 26 ton, który nabyto w celu transportu ryb w warunkach chłodniczych,
 • zakup 4 samochodów – chłodni o masie całkowitej 3,5 tony. Jeden z samochodów został użyczony do transportu ryb członkom KIPR w porcie Łeba, pozostałe samochody pozostają w dyspozycji KIPR na miejscu,
 • zakup komory wędzarniczo-parzelnej, solnicy, nastrzykiwarki, wózków do wędzenia
 • zakup wiązarki, owijarki do palet i urządzeń do spinania taśmą,
 • zakup obiektu Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Ustce
 • z drugiego etapu obejmującego doposażenie Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Ustce z działania 3.3. zakupiono i zamontowano baterie słoneczne w celu pozyskiwania energii elektrycznej, zakupiono 100 szt. palet, 104 paloxy, 5 tysięcy skrzyń łososiówek oraz 15 tysięcy skrzyń dunek. Zakupiono również i zamontowano szereg urządzeń do uszlachetniania produktów połowów, tj. mroźnię szufladową i tunelową, pakowarkę próżniową, tackową i gazową, odskórzarki, fileciarki, odgławiarki, separator, maszynę płukającą, stoły robocze, krajalnicę do dzwonka itp. Zamontowane również zostały  dwie wytwornice lodu  oraz dodatkowa myjka do pojemników.
 • zrealizowano równiez zakup dodatkowych pakowarek – próżniowej, gazowej i tackowej oraz zakup stacjonarnej pompy nabrzeżnej do płynnego wyładunku ryb pelagicznych wraz z sortownicą jak również 4 szt. wózków widłowych i  2 szt. paletowych.
 • z podpisanych umów o dofinansowanie w roku 2013 zakończono dwa wnioski tj. zakup 15 tysięcy skrzyń dunek i 5 tysięcy skrzyń łososiówek z działania 3.1.  oraz duże przedsięwzięcie polegające na budowie mroźni składowej na produkty rybne wraz z dodatkowym wyposażeniem.
 • w miesiącu październiku 2013r. KIPR zakończyła trzyetapowy projekt realizowany w ramach środka 3.1 objętego osią priorytetową 3 Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" polegający na restrukturyzacji organizacji producentów uznanych na mocy rozporządzenia Rady nr 104/2000. Celem projektu było dostosowanie organizacji do zmieniających się warunków rynkowych.
 • zrealizowany został projekt w ramach środka 3.1 polegający na zakupie 230 szt. kontenerów izolowanych z pokrywami oraz 200 szt. palet z pasami antypoślizgowymi do transportu ryb.

DODATKOWO ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH:

1.     KIPR zakupiła licencjonowany system aukcyjny- zegarowy do prowadzenia sprzedaży aukcyjnej. Pracownicy działu handlu poinformowali pocztą mailową kontrahentów- przetwórców- odbiorców, o możliwości przystąpienia do licytacji, przesyłając jednocześnie regulamin sprzedaży aukcyjnej. Informacja została podana również do ogólnej wiadomości na tablicy ogłoszeń

2.     KIPR zakupiła i zamontowała rozbudowany system monitoringu w celu umożliwienia wyładunków w systemie całodobowym w sposób ciągły w Lokalnym Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Ustce, przez co obiekt został dostosowany do wytycznych §2 ust.2 rozporządzenia z dnia 4 listopada 2011 r. (Dz.U.Nr 238 poz.1426),

3.     W związku z tym, iż w ostatnim czasie na rynku pojawia się coraz więcej produktów połowów posiadających znak certyfikacji produktów rybołówstwa w łańcuchu dostaw MSC (Marine Stewardship Council), dlatego też w miesiącu wrześniu 2011 r. KIPR wspólnie z innymi Organizacjami Producenckimi opłaciła wstępny proces certyfikacji MSC, który został zweryfikowany pozytywnie. W dniu 07 grudnia 2011 r. organizacje producenckie wspólnie podpisały Polski Kodeks Odpowiedzialnego Rybołówstwa prowadzący do zasadniczego etapu  certyfikacji.